energjia.elektrike
31/10/2022 nga Joer.al 0 Komente

Çfarë është rryma elektrike

Nëse afrohen dy përçues të ngarkuar, ndërmjet të cilëve ka një diferencë potenciale, nga përcjellësi me potencial më të ulët prodhohet një rrjedhë e ngarkesave elektrike negative drejt përcjellësit me potencial më të lartë (ose një rrjedhje e ngarkesave elektrike pozitive në drejtim të kundërt). Rrjedha e ngarkesave elektrike përbën rrymën elektrike dhe ka për qëllim rivendosjen e ekuilibrit elektrik ndërmjet dy përçuesve; kjo rrjedhë ndalet kur të kenë arritur të njëjtin potencial.

Ngarkesat elektrike në lëvizje mund të jenë të natyrës së ndryshme. Tek lëngjet dhe gazrat rryma elektrike përbëhet nga ngarkesa pozitive dhe negative (jonet pozitive dhe jone negative), ndërsa te përçuesit metalikë rryma është vetëm për shkak të ngarkesave negative, elektroneve. Sipas konventës, drejtimi pozitiv i rrymës elektrike është ai në të cilin lëvizin ngarkesat pozitive, prandaj rryma shkon nga pikat me potencial më të lartë drejt atyre me potencial më të ulët. Në përçuesit metalikë (më të përdorurit), në të cilët lëvizin vetëm elektronet, drejtimi i tyre është pra në kundërshtim me drejtimin konvencional të rrymës.

Intensiteti i rrymës elektrike I përcaktohet si raporti ndërmjet sasisë së ngarkesës

Q që kalon nëpër një seksion të përcjellësit dhe intervali kohor

t në të cilën ndodh kalimi:

Intensiteti i rrymës është një sasi skalare dhe njësia e saj matëse është amperi (simboli A) për nder të fizikantit francez André Marie Ampère (1775-1836); 1 amper përkufizohet si intensiteti i një rryme që bart, përmes seksionit të përcjellësit, ngarkesën prej 1 kulomb në 1 sekondë:

Rryma elektrike mund të ndryshojë nga momenti në moment; kur është me një drejtim dhe intensiteti i tij mbetet konstant me kalimin e kohës, rryma quhet e vazhdueshme; nëse intensiteti dhe drejtimi ndryshojnë periodikisht me kalimin e kohës, rryma thuhet se është e alternuar.

ngarkesa-elektrike
31/10/2022 nga Joer.al 0 Komente

Ngarkesa elektrike

Ngarkesa elektrike, si çdo sasi tjetër fizike, është e matshme, domethënë është e mundur të përcaktohet se sa ngarkesë elektrike ka një trup i ngarkuar në bazë të një njësie ngarkese. Në Sistemin Ndërkombëtar njësia e matjes së ngarkesës elektrike është kulombi (simboli C), i quajtur sipas fizikanit francez Charles Augustin Coulomb (1736-1806). Kulombi përcaktohet duke u nisur nga rryma elektrike (e përbërë nga lëvizja e urdhëruar e ngarkesave elektrike) dhe është e barabartë me ngarkesën që kalon në 1 sekondë nëpër seksionin e një qarku të përshkuar nga një rrymë prej 1 amper (A), njësia e matja e rrymës.

Për momentin jemi të interesuar të përcaktojmë vlerën e ngarkesës elektrike më të vogël ekzistuese, atë të elektronit, e cila tregohet me dhe është:

Të gjitha ngarkesat e tjera elektrike, ekzistuese në natyrë ose të prodhuara artificialisht, janë shumëfisha të ngarkesës së elektronit, e cila për këtë arsye quhet edhe ngarkesë elektrike elementare (ngarkesa elektrike e elektronit është pra jashtëzakonisht e vogël dhe për këtë arsye nuk është u zgjodh si njësi matëse e ngarkesës elektrike; sasia e ngarkesës së prodhuar nga një rrufe është për shembull 10 C, që do të korrespondonte me 1020 herë ngarkimin e elektronit).

Ngarkesa elektrike ruhet

Në analogji me atë që është parë për masën dhe energjinë, ekziston gjithashtu një ligj i ruajtjes së ngarkesës elektrike: në një sistem fizik të izoluar, sasia totale e ngarkesës elektrike mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës, edhe kur ngarkesat elektrike shkëmbehen midis pjesëve të sistemi (d.m.th. në një sistem të izoluar nuk krijohen ngarkesa elektrike, por këto kalojnë nga një trup në tjetrin, duke u ruajtur në sasi). Kur fërkojmë një shufër qelqi me një leckë leshi, shufra është e ngarkuar pozitivisht, por elektronet e tepërta kalojnë në leckë, e cila ngarkohet negativisht: ngarkesa totale elektrike e sistemit shufër-leckë ruhet, domethënë mbetet e pandryshuar. .

Ligji i ruajtjes së ngarkesës duhet të zbatohet edhe në nivelin e atomit: prandaj, kur një grimcë e ngarkuar negativisht prodhohet në një reaksion atomik ose bërthamor, duhet të prodhohet edhe një ngarkesë pozitive.

qarku-thjeshte-elektrik
17/10/2021 nga Joer.al 0 Komente

Qarku i thjeshtë elektrik

KKiti eksperimental qarku bazë elektrik, KQBE-01, mundëson kryerjen e eksperimenteve të elektricitetit dhe qarqeve të thjeshta elektrike, për nivelin fillestar baz të arsimit 9-vjeçar.

Elementi bazë i tij është pllaka Eksperimentale me kontaktet sustëpër lidhjen e përcjellësve, të cilat lehtësojnë ndërtimin e qarqeve elektrike dhe kryerjen e eksperimenteve të ndryshme.

Ju do të ndërtoni vetë qarkun e thjeshtë elektrik me bateri, llambë dhe çelës, duke komanduar ndezjen dhe fikjen e llambës, do të kryeni eksperimente për materialet përcjellëse dhe jo përcjellëse të elektricitetit, do të demonstroni relacionin e tensionit, rrymës dhe rezistencës në qarkun elektrik, lidhjen në seri dhe në paralel të llambave, si dhe transferimin dhe shndrinim e energjisë elektrike në forma të tjera energjie .

Me përdorimin e këtij kiti, ju do të jeni në gjendje të kuptoni dhe mësoni, më lehtë dhe më mirë konceptet bazë të elektricitetit dhe qarqeve të thjeshta elektrike.

Kiti eksperimental qarku bazë elektrik KQBE-01 mund të mbahet në çantën e librave dhe të përdoret lehtësisht në bankat e shkollës ose në shtëpi,për kryerjen e eksperimenteve , punëve praktike në zbatim dhe në përputhje me tekstet shkollore dhe fletoret e punës përkatëse.

  • Lehtësisht i trasportueshëm
  • Lehtësisht i përdorshëm
  • Në përputhje me tekstet shkollore

"KQBE-01 Krijuar për të praktikuar"

Nëse urrejtja juaj do të shndërrohej në energji elektrike, e gjithë bota do të ndriçonte.

– Nikola Tesla