Dijanuk ka fund

Mësimi është fokusi ynë. Ne i kushtojmë vëmendjen tonë metodave të mësimdhënies, të kërkimit dhe zhvillimit të saj, por me shumë asaj të praktikimit të dijeve të marra.

  • Laboratore
  • Mjete didaktike
  • Literaturë shkollore
  • Bashkëpunime

Çfarë ju ofrojmë

Ne zgjidhim të gjitha problemet aktuale të laboratorëve në shkolla. Ne ofrojmë mjete didaktike dhe laboratore të menduar dhe përshtatur për të plotësuar të gjitha nevojat e nxënësve dhe studentëve. Ne zhvillojmë dhe prodhojmë pajisje laboratorike për kryerjen e eksperimenteve , punëve praktike në zbatim dhe në përputhje me tekstet shkollore.

Ne nuk mendojmë vetëm për laboratorët dhe mjetet didaktikë të praktikës, por ofrojmë dhe kurse trajnimi sipas nevojave të shkollës si në aspektin kohor ashtu edhe në aspektin e mësimdhënies. Gjithashtu ofrojmë literaturë në fushën e disiplinave STEM (Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë)