Politika e privatësisë

 

Joer.al siguron përdoruesit e faqes së internetit se është e përkushtuar në zbatimin me rigorozitet të detyrimeve që rrjedhin nga ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

Të dhënat që sigurohen nga përdorimi i cookies kur vizitoni faqen e joer.al, përdoren vetëm për qëllime statistikore dhe studimore dhe bëjnë të mundur vetëm identifikimin e sa vijon:

  • Adresa IP e përdoruesit;
  • Informacione si emri i përdoruesit ose adresa e email-it, numri telefonit, por vetëm ne rastin se përdoruesi i rregjistron në faqen tonë për qëllim marrjen e shërbimeve, si blerje në dyqan apo shërbimeve të tjera të rezervuara për përdoruesit e rregjistruar.
  • Evidentimi i aktivitetit ose veprimtarive te përdoruesit.